In English below.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Missä ja milloin opetat butoh’a?

Vuodesta 2020 alkaen olen opettanut butoh’a säännöllisesti Mahdollisuuksien Talolla sekä satunnaisesti Mäkitorpalla Jyväskylässä. Ensin mainitut viikkotunnit ovat toistaiseksi keskiviikkoisin klo 17–19. Viikkotuntien lisäksi ohjaan eri puolilla Suomea myös työpajoja ja kursseja, jotka ovat tavanomaisesti luonteeltaan syventäviä ja voivat keskittyä esimerkiksi tiettyyn teemaan tai tekniikkaan. Nämä ovat yleensä noin parin kuukauden välein ja tiedotan niiden alkamisesta erikseen. Jotkut kursseista on suunnattu esittävän taiteen ammattiin opiskeleville, jolloin ne eivät välttämättä ole muille avoimia.

Tuleeko opetukseen ilmoittautua?

Riippuu tilanteesta. Viikkotunnit ovat niin sanottuja drop-in -tunteja, joihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Paikalle voi ilmestyä itselleen sopivana iltana ja osallistua vaikka vain kertaalleen, jos siltä tuntuu. Työpajoihin ja kursseille ilmoittaudutaan yleensä ennakkoon joko minulle tahi järjestäjätaholle.

Mitä osallistuminen maksaa?

Viikkotunnit ovat 5–10 € / kerta ja omat työpajani tavallisesti 20–50 € / työpaja. Opistot, yhdistykset ja muut järjestäjätahot noudattavat omia hinnastojaan.

Onko käytössä alennuksia esimerkiksi työttömille ja opiskelijoille?

Ei ole. Sekä viikkotunneilla että työpajoissa osallistumisesta maksetaan edellä mainitun hintahaitarin mukaan. Tarvittaessa esimerkiksi maksuajasta voidaan sopia erikseen. Opistot, yhdistykset ja muut järjestäjätahot noudattavat alennuksissa omia käytäntöjään.

Mitä maksuvaihtoehtoja minulla on?

Viikkotunneilla ja työpajoissa käytössä ovat korttimaksu, MobilePay, verkkokauppa ja käteinen. Osallistumisensa voi maksaa joko ennakkoon tai tuntien yhteydessä, jollei toisin sovita. Opistot, yhdistykset ja muut järjestäjätahot noudattavat omia maksukäytäntöjään.

En ole koskaan aiemmin tanssinut butoh’a. Voinko osallistua?

Kyllä. Kaikki tarjontani on aloittelijaystävällistä, jollen toisin mainitse. Lähtökohtaisesti osallistuminen ei siis edellytä aiempaa kokemusta butoh’sta tai tietämystä kehollis-liikkeellisistä menetelmistä.

Voinko osallistua, vaikka en puhu paljon suomea?

Kyllä. Ohjauskielinä ovat suomi ja englanti. Osallistujat päättävät itse, kumpaa kieltä käyttävät sanallista viestintää vaativissa tilanteissa. Tarvittaessa ohjaaja ja muut osallistujat auttavat käännöstyössä.

Minulla on joitakin rajoitteita, joiden vuoksi en välttämättä voi tehdä kaikkia harjoitteita. Voinko osallistua?

Kyllä. Kaikki harjoitteet samoin kuin sanallinen ynnä muu kokemusten jakaminen on täysin vapaaehtoista. Harjoitteet voidaan sovittaa osallistujan sen hetkiseen tilaan sopiviksi, niistä voi halutessaan jättäytyä sivuun ja/tai ne voi keskeyttää.

Kuulun vähemmistöön [esim. seksuaali-, sukupuoli-, etninen, uskonnollinen]. Miten tämä on huomioitu opetuksessa?

Butoh-opetuksessani kunnioitetaan osallistujien moninaisuutta ja itsemäärittelyoikeutta. Käytännössä osallistujat esimerkiksi päättävät itse, millä nimellä heitä kutsutaan ja millä persoonapronominilla heihin viitataan. Kaikenlainen epäasiallinen käytös ja häirintä on kielletty ja puutun siihen, jos sellaista ilmenee ja/tai siitä minulle ilmoitetaan. Häirintätapauksissa ohjaan lisäksi tarvittaessa ottamaan yhteyttä tarvittaviin auttajatahoihin. Noudatan työssäni turvallisemman tilan periaatteita sekä Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitto (TEME) Eettistä toimintaohjetta tanssin ja sirkuksen kentälle (2020).

Mitä butoh’ssa tehdään?

Butoh’a voi lähestyä monin tavoin. Riippuukin pitkälti ohjaajasta ja tanssijasta itsestään, miten ja millaisia harjoitteita tehdään ja minkälaista tanssia kohden kuljetaan. Itse noudatan karkeasti seuraavaa rakennetta: virittäytyminen ja lämmittely, opetuksen ”kasvispihvi” eli päivän teema, tekniikka tai mielikuva(t), vapaa tanssi ja loppurentoutus. Edellä mainittujen lisäksi kokemuksia voidaan jakaa eri tavoin, useimmiten kuitenkin sanallisesti. Ohjaamani harjoitteet voivat olla yksilö-, pari- tai ryhmäharjoitteita ja tilaa on tasapuolisesti sekä rauhallisille että vauhdikkaammille hetkille. Kaikissa harjoitteissani on aina tutkiva ja kokeileva ote. Jollen toisin sano, ei siis ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä niitä.

Mitä varusteita tarvitsen butoh’oon?

Vaatteet, joissa on mukava liikkua ja vesipullo riittävät mainiosti viikkotunneille. Tunneilla liikutaan avojaloin tai sukkasiltaan. Pitempiin ja viileämpiin päiviin on hyvä varautua vaikkapa villapaidalla ja -sukilla sekä kevyillä eväillä. Halutessaan mukaan voi aina ottaa myös muistiinpanovälineet. Mainitsen ennakkoon mikäli muita tarvikkeita tai ulkovaatteita tarvitaan.


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Where and when do you teach butoh?

Since 2020, I have been teaching butoh regularly in Mahdollisuuksien Talo as well as randomly in Mäkitorppa in Jyväskylä. The first mentioned weekly classes are for the time being on Wednesdays from 17:00 to 19:00. In addition to the weekly classes, I also lead workshops and courses in various parts of Finland, which are usually in-depth in nature and can focus on, for example, a certain theme or technique. These are usually every couple of months and I will inform you about their start separately. Some of the courses are aimed at those studying the profession of performing arts, so they are not necessarily open to others.

Should I register for the lesson?

It depends on the situation. The weekly classes are so-called drop-in classes, for which there is no pre-registration. You can show up on an evening that suits you and participate, even just once, if you feel like it. Pre-registration for workshops and courses is usually required either by me or by the organizer.

What does it cost to participate?

Weekly classes are € 5–10 / time and my own workshops are usually € 20–50 / workshop. Colleges, associations and other organizers follow their own price lists.

Are there discounts for unemployed and students, for example?

No. Participation in both my weekly classes and my workshops is paid according to the prices mentioned above. If necessary, for example, the payment period can be agreed separately. Colleges, associations and other organizers follow their own practices for discounts.

What payment options do I have?

In weekly classes and workshops the payment options are card payment, MobilePay, webshop and cash. You can pay for your participation either in advance or during the lessons, unless otherwise agreed. Colleges, associations and other organizers follow their own payment practices.

I have never danced butoh before. Can I participate?

Yes. All of my offerings are beginner-friendly, unless otherwise noted. Basically, participation does not require previous experience of butoh or knowledge of somatic or movement methods.

Can I participate even if I don’t speak much Finnish?

Yes. The instructions are in Finnish and English. The participants decide for themselves which language to use in situations requiring verbal communication. If necessary, the instructor and other participants help with the translation work.

I have some limitations, because of which I may not be able to do all the exercises. Can I participate?

Yes. All exercises, as well as verbal and other sharing of experiences, are completely voluntary. The exercises can be adapted to the participant’s current state, one can stand aside at will and/or interrupt the exercise at hand if desired.

I belong to a marginalized minority [e.g. sexual, gender, ethnic, religious]. How is this taken into account in teaching?

In my butoh teaching the diversity of participants and their right to self-determination is respected. In practice, for example, the participants decide for themselves what name they will be called by and what personal pronoun they will be referred to. Any kind of inappropriate behavior and harassment is prohibited and I will intervene if such occurs and/or is reported to me. In cases of harassment, I will also guide you to contact the necessary helpers, if needed. In my work, I follow the principles of a safer space, as well as Trade Union for Theatre and Media Finland’s (TEME) Ethical code of conduct for the field of dance and circus (2020).

What is done in butoh?

Butoh can be approached in many ways. It depends to a large extent on the instructor and the dancer themselves, how and what kind of exercises are done and what kind of dance to move towards. Personally, I roughly follow the following structure: tune-up and warm-up, the ”vegetable steak” of the lesson, i.e. the day’s theme, technique or imagery, free dance and final relaxation. In addition to the above, experiences can be shared in different ways, mostly verbally. The exercises I guide can be individual, couple or group exercises and there is equal space for both calm and more dynamic moments. All my exercises always have an exploratory and experimental approach. In other words, and unless I specifically tell otherwise, there is no right or wrong way to do them.

What equipment do I need for butoh?

Clothes that are comfortable to move in and a water bottle are perfectly sufficient for weekly classes. Classes are attended barefoot or with socks. It is good to prepare for longer and cooler days with, for example, a sweater and woolen socks and light snacks. If you wish, you can always take notes with you. I will mention in advance if something else is required.